قطعی ها و اختلالات اخیر اینترنت برطرف شده است.

یکشنبه اوّل دیماه سال 1398

این خبر منقضی شده است

Explore Maxnet

×